Pozor , súťaž končí už za:

Pravidlá FB súťaže: vykurovanie - chladenie HARREITHER vo vašom dome či byte 🙂

 

A- Organizátorom súťaže je ENERGY TREND s.r.o. so sídlom: Babindol 196, 95153 Babindol (ďalej len „organizátor súťaže“). Kontaktná osoba súťaže: Branislav Koist - bkoist@energytrend.sk.

B- Súťaž prebieha v termíne od 01.09.2019 do 24.03.2020

C-    Výhry: 

1.Hlavná výhra - Zľava 100% , prípadne 33% zo zakúpeného systému značky HARREITHER GmbH Gaflenz Rakúsko v prípade splnenia podmienok súťaže v bode D.

2.Cena útechy - Inteligentný termostat SALUS IT500.

D-    Organizátor súťaže 31.3.2020  vyžrebuje výhercu, ktorí získa výhru uvedenú v bode C na základe kritérií:

        1- Výherca musí mať v komentári pod príspevkom oznamujúci na našej stránke túto súťaž jasne napísané: "zapájam sa".

        2- Ak výherca má už u nás zakúpený systém HARREITHER v dátume od 01.09.2019 do 24.03.2020 , preplatíme mu 100% sumy ktorú minul na náš tovar od značky HARREITHER GmbH , maximálne však do hodnoty 10 000€ s DPH. 

        3- Ak výherca tento systém ešte nemá zakúpený v termíne od 01.09.2019 do 24.03.2020 , poskytneme mu zľavu 33% pri platbe na všetok materiál od firmy HARREITHER GmbH , najneskôr však do 24.06.2019 musia byť peniaze pripísané na našom účte.
            V prípade ak prídu peniaze po tomto termíne, platba sa považuje len ako záloha 67% na materiál a zákazník bude musieť zvyšných 33% doplatiť pred realizáciou diela.V opačnom prípade mu bude vrátených 50% z tejto 67% zálohy. Zvyšné peniaze zostanú evidované ako storno poplatok , nakoľko je tento postup jednodnoznačne špekulatívny a poškodzuje záujem súťaže.

        4- V prípade 100% preplatenia ceny systému HARREITHER GmbH musia byť splnená podmienka že cena celého diela bola riadne a včas zaplatená na základe vystavenej faktúry, nebolo žiadne omeškanie, platba prišla na náš účet v plnej výške v dobe splatnosti faktúry a nebola na dielo ako celok udelená žiadna zľava.Všetko samozrejme v termíne od 1.9.2019 do 24.03.2020.

        5- Zľavy sa vzťahujú len na materiál ktorý dovážame z rakúska a je vyrobený u nášho dodávateľa HARREITHER GmbH Gaflenz - čo zahŕňa všetku plastovú distribúciu energií nášho systému.

        6 - Zľavy sa nevzťahujú na ostatný materiál potrebný k plnohodnotnému užívaniu diela ako celku , ako sú napríklad: zdroj energií (tepelné čerpadlo, plynový kotol, elektro kotol,...), termostaty, elektronická regulácia ,hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov , montážne práce.

E-    Žrebovanie výhercu sa uskutoční 31.3.2020
       EDIT: Vzhľadom na terajšiu situáciu (Koronavírus) sme sa rozhodli súťaž predĺžiť a žrebovanie sa uskutoční 30.09.2020.
                 Tak isto sa všetky termíny tejto súťaže posúvajú o 6 mesiacov.

F-   Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a nezapojila sa do súťaže po dátume 24.03.2020.

G-    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

H-    Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu D a F. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do 17.04.2020 prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

I-    Výhru výhercovi osobne odovzdáme na vopred nami určenom mieste. Výherca súhlasí so zhotovovaním audio a video nahrávok za účelom marketingových aktivít na sociálnych sieťach.Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu - v prípade 100% zľavy , v prípade výhry 33% zľavy mu poskytne zľavu na faktúru ktorú má ešte len uhradiť.V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu H. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať do 30 dní , stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

J- Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Energy Trend v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

K- Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

L- Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

M- Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

N- Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

O- Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

P- Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.