ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kdo je správca?

Sme spoločnosť ENERGY TREND s.r.o., IČO 45444366, so sídlom Babindol 196 zapísaná v OR OS Nitra Odd. Sro VI.č.26292/N a prevádzkujeme webovú stránku www.zdravekurenieachladenie.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0948430919 alebo na e-mail: bkoist@energytrend.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

-          budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

-          plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

-          umožníme vám podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, adresa nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru a služieb.)
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing - zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas 2 rokov od poslednej objednávky.
 • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho
  súhlasu, po dobu 2 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to počas 2 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia - živé akcie napr.montáže, atď. spracovávame čiste na viedo marketingové účely.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

- Licencované a aktuálne programi na všetkých našich elektronických zariadeniach.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Google
 • účetní firma…

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Zasielanie údajov mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov sa bude vykonávať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@energytrend.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme aj na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 120 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi rád a pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ao bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.