Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Bod A- ustanovenia a vymedzania pojmov:

A1- VOP sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

A2- Kupujúci je právnická alebo fyzická osoba, ktorá odsúhlasila cenovú ponuku a uzatvorila obchodný vzťah s predávajúcim.

A3- Predávajúci je: Spoločnosť ENERGY TREND s.r.o. so sídlom Babindol 196, IČO: 45444366 , DIČ: 2022998857 zapísané v Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 26292/N.

A4- Za obchodný vzťah sa považuje:
- Rámcová zmluva.
- Zmluva o dielo.
- Emailová komunikácia s odsúhlasením cenovej ponuky.
- Podpísaný dodací list alebo "Súpis vykonaných prác a dodávky tovaru"

A5- Tovar - Je všeobecne dodaný tovar alebo služba potrebná na zhotovenie dohodnutého diala.

A6- Servisné služby (servisný výkazd) - sú služby, ktoré sú poskytnuté zákazníkovi po dokončení diela.

 

Bod B- platnosť VOP:

B1- VOP platia pre všetky obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej písomnej zmluve, rámcovej zmluve alebo dohode výslovne dohodnuté inak. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP.

B2- VOP platia do doby úplného usporiadania všetkých obchodných vzťahov (napr. vysporiadanie pohľadávok z obchodných vzťahov) ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim,
a to v znení platnom v okamžiku vzniku obchodného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovení tohto článku.

B3- Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek VOP aktualizovať a upravovať. Znenie VOP zverejní predávajúci na svojich internetových stránkach.

B4- Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá, alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť, alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

 

Bod C- ponuka, uzatvorenie zmluvy, objednávky:

C1- Obchodné vzťahy sa realizujú uzatvorením písomnej objednávky, kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

C2- Cenová ponuka sa berie len ako informácia pre zákazníka o cenách prác a tovarou, nemôže byť považovaná ako záväzok o dodávke tovaru a služieb zákazníkovi.
 
C3- Cenová ponuka musí byť súčasťou zmluvy a podpisom zmluvy vyjadruje zákazník súhlas s cenami v ponuke.

C4- Zaslaním objednávky zákazníkom či už elektronicky, poštou alebo iným spôsobom predávajúcemu, vyjadruje zákazník plný súhlas s týmito VOP bez výhrad.
 
C5- Objednávka musí obsahovať (ak to nie je uvedené v osobitne v zmluve): 
Meno, priezvisko, bydlisko, miesto stavby pokiaľ ide o fyzickú osobu.
Obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa stavby,prípadne adresa vykládky tovaru, pokiaľ ide o právnickú osobu.
Číslo ponuky, podľa ktorej si tovar a služby objednáva.
Termín dodania.
Meno, telefóny kontakt a emailovú adresu na zodpovednú osobu k podpisovaniu dokladov priamo na stavbe v prípade neprítomnosti objednávateľa zákazky.

C6- Potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim je buď telefonicky alebo emailom.

Bod D- cena tovaru a služieb:

D1- Cena tovaru a služieb v rámci zmluvy je stanovená interným cenníkom jednotlivých komponentov systému. Zákazník dostane na základe tohto cenníku konečnú cenu diela (tovaru a práce).
Predávajúci si vyhradzuje zmeniť cenník, v prípade, že sa zmenia vstupné a režijné náklady a to aj v prípade nepredvýdateľných situácií na trhu s komoditami, energiami, inflácie atď.
O týchto zmenách musí byť upovedomení zákazník v prípade ešte nedokončeného obchodného vzťahu.

D2- Ceny úkonov nad rámec cenovej ponuky sú podľa tohto cenníku: www.zdravekurenieachladenie.sk/vop/cennik-sluzieb

Bod E- dodacia lehota:

E1- Dodacie lehoty začínajú plynúť uzatvorením objednávky.

E2- Dodacie lehoty sú súčasťou cenovej ponuky v prípade, že si to zákazník žiada a sú len orientačné.

E3- Dodacie lehoty sú závislé od našich dodávateľov, preto sa môžu líšiť od dodacích lehôt uvedených v našich ponukách. Zákazník musí byť o nich upovedomený bezodkladne, hneď ako o nich predávajúci dostane informácie.

E4- Ak je potrebná ďalšia súčinnosť objednávajúceho k úspešnému dodaniu tovaru a služieb, dodacie lehoty začínajú plynúť až ukončením tejto potrebnej súčinnosti.

E5- Dodacia lehota závisí aj od dátumu pripísania zálohy za objednávku na účet predávajúceho.

Bod F- dodacie podmienky:

F1- Predávajúci dodá tovar a služby na adresu dohodnutú v objednávke.

F2- Prevzatím tovaru a služieb kupujúcim (podpisom dodacieho listu alebo súpisom vykonaných prác a dodávky tovaru) vyjadruje kupujúci súhlas so 100% kvalitou dodaných prác a materiálu.

F3- V prípade prepravy tovaru externým prepravcom, je zákazník povinný prepravcovi podpísať prevzatie tovaru.

F4- Podpisom prevzatia služby a tovaru prechádza zodpovednosť za škody na odovzdanom diele alebo materiáli na kupujúceho.

F5- Náklady na expresné dodanie tovaru mimo dohodnutej dopravy v zmluve znáša kupujúci.

F6- Predávajúci si vyhradzuje právo dodávať materiál na stavbu aj po čiastkach.

F7- Pokiaľ kupujúci nepreberie dodávku tovaru riadne dojednanú v objednávke, zmluve a cenovej ponuke, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia náhrady nákladov na spätné doručenie tovaru dodávateľovi. Tovar musí byť v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dokladom preukazujúcim nadobudnutie tovaru (faktúra, dodací list) s vyznačením informácie o vrátení tovaru.

F8- Odvedené práce na stavbe musia byť prevzaté a podpísané. V prípade nesúhlasu s kvalitou musí zákazník túto kvalitu, respektíve nekvalitu, preukázať dodatočným znaleckým posudkom. V opačnom prípade sa tieto práce považujú za kvalifikované, kvalitne odvedené v plnej miere a nepovažujú sa za prekážku v užívaní celkového diela podľa dohody a zmluvy.

 

Bod G-platobné podmienky:

G1- Zákazník sa zaväzuje uhradiť plnú výšku dodaného tovaru a služieb a dane z pridanej hodnoty, v prípade neprenesenia daňovej povinnosti.

G2- V prípade dohodnutej a splatenej zálohy, je zákazník povinný doplatiť faktúru v plnej výške do dátumu jej splatnosti.

G3- Predávajúci je oprávnený vystavovať aj čiastkové faktúry a to v cykloch každých 14 kalendárnych dní na odpracované a dodané čiastky diela dohodnutého zmluvou. Zákazník je povinný takéto faktúry akceptovať a uhrádzať v splatnosti.

G4- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

G5- Predávajúci má právo omeškané faktúry penalizovať a to vo výške 0,1% z dlžnej časti po splatnosti za každý deň omeškania. Penalizácii predchádza zaslanie prvej upomienky do 7 dní od dátumu splatnosti emailovou komunikáciou, doporučene poštou, telefonicky a druhá upomienka po 14. dňoch od dátumu splatnosti a to emailovou komunikáciou, telefonicky a aj doporučenou poštou. Za prvú upomienku si má právo dodávateľ účtovať 5€ bez DPH a za druhú upomienku 150€ bez DPH ako vzniknuté náklady za začaté právne vymáhanie pohľadávky.

G6- V prípade meškania ktorejkoľvek platby, má predávajúci právo pozastaviť všetky ďalšie dodávky tovaru a služieb, až do úplného uhradenia dlžnej čiastky predávajúcemu. Tento čas pozastavenia sa nezapočítava do meškania dodacej lehoty.

G7- Zadržanie platby alebo krátenie platby kupujúcim z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

G8- Platba sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania na účet predávajúceho, alebo v hotovosti potvrdením prijímovým dokladom.

G9- Vlastnícke práva na tovar nadobúda kupujúci až úplným zaplatením všetkých pohľadávok predávajúcemu. Do tohto momentu je dodaný tovar majetkom dodávateľa.

G10- Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade vzniku okolností, z ktorých vyplýva značné zhoršenie majetkových pomerov a iných ukazovateľov kupujúceho (bonita kupujúceho) ohrozujúcich nárok predávajúceho na platbu, prehlásiť všetky pohľadávky z obchodných vzťahov s kupujúcim splatnými ihneď. Súčasne si predávajúci vyhradzuje právo z obchodných vzťahov vyžiadať od kupujúceho platby vopred alebo poskytnutie záruk.

 

Bod H- reklamácia, zodpovednosť za vady a záruka:

H1- Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru a služieb až do doby odovzdania tohto tovaru a služieb zákazníkovi.

H2- Zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare po prevzatí tovaru kupujúcim prechádzajú na kupujúceho.

H3- V prípade poškodenia tovaru prepravcom, je kupujúci povinný ihneď spísať s prepravcom záznam o týchto škodách na dodacom liste v rozsahu, aký bol viditeľne zistený, a tovar neprevziať.

H4- V prípade nekompletnosti dodávky voči dodaciemu listu, je kupujúci povinný spraviť záznam o nedodaných položkách či množstvách na dodacom liste dopravcu. V prípade, že tak kupujúci neučiní a tovar prevezme, nie je možné uplatniť reklamáciu ani voči predávajúcemu, ani voči prepravcovi.

H5- Ak kupujúci zistí škody a nedostatky na tovare až po vybalení tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa písomne aj telefonicky.

H6- V prípade oprávnenej reklamácie je zákazník povinný tovar vrátiť.

H7- Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

H8- Nárok na výmenu reklamovaného dielu má kupujúci vtedy, ak by ani opravou reklamovaného tovaru nebol predávajúci schopný odstrániť vadu, a výmena tovaru sa uskutoční po písomnom odsúhlasení predávajúceho.

H9- Skrytou vadou je opraviteľné poškodenie vzniknuté chybou materiálu alebo jeho technologickou manipuláciou. Pri zistení skrytej vady v priebehu uvádzania do prevádzky alebo v záručnej dobe je kupujúci povinný informovať predávajúceho o tejto skutočnosti bezodkladne od zistenia tejto skutočnosti. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci zrealizuje opravu alebo výmenu vadného diela systému.

H10- Vady tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne aj telefonicky okamžite, inak kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

H11- Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

H12- V prípade, že kupujúci reklamuje dielo alebo materiál predávajúcemu neoprávnene, predávajúci má právo uplatniť voči kupujúcemu náhradu nákladov, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie predávajúcemu. Tento výjazd bude fakturovaný ako "Neoprávnený servisný výjazd vyžiadaný zákazníkom".

H13- Záručná lehota začína prevzatím tovaru či diela kupujúcim, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a záručným listom, ak nie je dohodnuté inak.

H14- Záruka na systém HARREITHER a všetkých inštalovaných zariadeniach je podmienená servisnou prehliadkou v cykloch nariadených výrobcom konkrétnych technológií.

H15- Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a bezchybnosť zodpovedajúcu súčasnému stavu. Zmeny v systéme alebo prevedení, ktoré pri realizácií zákazky vykoná kupujúci na tovare, ho neoprávňujú k reklamácii.

H16- Záruka sa nevzťahuje na:
- neservisovaný systém v cykloch odporúčaných výrobcom.
- chyby tovaru vzniknuté nedodržiavaním prevádzkových predpisov, použitím nevhodných chemických prostriedkov a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia predávajúceho.

H17- Pre uplatnenie záruky sú potrebné nasledujúce dokumenty: správne vyplnený záručný list, faktúra alebo iný doklad o nadobudnutí tovaru, zápis z obhliadky, ak nie je dohodnuté inak.

H18- Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadania dodatočných dokumentov (napr. fotodokumentácie) pri riešení záručných opráv a reklamácií.

H19 - Opravou sa záručná doba nepredlžuje.

H20 - Záruka sa vzťahuje len na riadne a pravidelne servisované zariadenia a dielo ako celok v cykloch stanovených v záručnom liste podľa druhu tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak v zmluve.

Bod I- vyššia moc:

I1- Obidve strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy alebo objednávky po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.

I2 -Predávajúci v takomto prípade bude informovať kupujúceho o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody.

Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí kupujúci predávajúcemu e-mailom, telefonicky a to do 3 dní od oznámenia informácie. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že kupujúci od objednávky alebo zmluvy odstupuje
a predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru zo zákazky.

I3 - Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej,
že by v dobe uzavretia objednávky alebo zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: stávka, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo,
zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a podobne.

I4 - Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných alebo iných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

Bod J-  ochrana osobných údajov:

Predávajúci bude prípadné spracúvanie osobných údajov uskutočňovať plne v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Kupujúci bude o konkrétnom spôsobe a rozsahu spracúvania jeho osobných údajov informovaný pri získavaní týchto osobných údajov.

 

Bod K- opdstúpenie od zmluvy a objednávky:

K1- Odstúpení od zmluvy alebo objednávky sa riadi príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

K2- Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy alebo objednávky pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov kupujúceho.

K3- Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa zasiela doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v Obchodnom registri.

K4- V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy (príp. časti plnení), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy dodania tovaru (príp. časti tovaru, ktorého sa odstúpenie týka)
a predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu z uvedeného obchodného vzťahu vznikli.

K5- Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie vzniknutých pohľadávok a iných nárokov predávajúceho z titulu obchodných vzťahov, nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty, poplatku za uskladnenie a ostatných nárokov predávajúceho.

Bod L- iné ustanovenia:

L1- V prípade skladovania objednanej zákazky alebo tovaru v sklade predávajúceho dlhšie než 10 dní odo dňa dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci má právo účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,05 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru za každý deň skladovania.

L2- Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť inštalovaného systému k inému účelu, než je pre systém obvyklé.

Bod M- záverečné ustanovenia:

M1- Strany sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu obchodných vzťahov prednostne vždy mimo súdne či cez správne konanie, tj. o také vyriešenie sa vždy pokúsia.
Prípadné spory, vzniknuté pri realizácii konkrétnych obchodných vzťahov, sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým mierovou cestou. Pokiaľ však strany nedospejú k dohode, ujednáva sa, že ich prípadný spor bude riešený pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

M2- Kupujúci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti v obchodnom vzťahu s predávajúcim,
ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho (s výnimkou stanovenou právnymi predpismi).

M3- Zmeny sídla alebo zmeny iných dôležitých skutočností, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah kupujúceho a predávajúceho oznamuje kupujúci predávajúcemu neodkladne v písomnej
forme doručením na adresu sídla predávajúceho. V opačnom prípade kupujúci na seba preberá všetky riziká, škody a náhrady nákladov, ktoré z titulu neoznámenia zmeny predávajúcemu vzniknú.

M4- Kupujúci zaslaním objednávky alebo zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto VOP, cenníkom a ďalšími dohodami a že s nimi súhlasí.

M5- Na požiadanie je kupujúcemu oznámené, aké VOP boli platné v okamžiku objednávky.

M6- Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.06.2023.